"26 Ekim Hasta Hakları Günü" Hasta Hakları Birimimiz tarafından açılan stantla kutlandı.
28 Temmuz 2023

Hasta hakları; sağlık hizmeti alan kişilerin sağlık kuruluşları ile sağlık personeli karsısındaki haklarını tarif eden bir kavramdır.” hasta haklarının karşılıklı olarak hekim, hasta ve sağlık kurulusu arasındaki ilişkileri düzenleyen ilkeler bütünü olduğunu söyleyebiliriz.Temel insan haklarının sağlık alanında farklılaşmış bir uzantısı olarak kabul edilen hasta hakları, sağlık hizmetlerinden faydalanma ihtiyacı bulunan fertlerin, sırf insan olmaları vasfı ile sahip bulundukları T.C. Anayasası, Milletlerarası Antlaşmalar, Kanunlar ve diğer mevzuat ile teminat altına alınmış bulunan hakları ifade eder . Hasta Hakları ilk kez 1981 yılında Lizbon’da yapılan 34. Dünya Tabipler Birliği Genel Kurulu’nda yayımlanan Lizbon Bildirgesi ile benimsenmiştir. Daha sonra 47. Dünya Tabipler Birliği Kurultayında (Bali, Eylül 1995) değişikliğe uğramış, 171. Konsey Oturumu’nda (Şili, Ekim 2005) gözden geçirilip düzeltilmiştir. Ulusal düzeydeki yasal düzenleme Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi, Hasta Hakları Yönetmeliği, İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi gibi mevzuatlarda yer almaktadır. Ülkemizde 1998’de, 26 Ekim “Hasta Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.

HASTA HAKLARI

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı

Hastanemizden hizmet talep eden hastalarımız, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

Bilgilendirilme ve Bilgi İsteme Hakkı

Hastalarımızın verilen her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı isteme hakkı vardır.

Sağlık Kuruluşunu, Personelini Seçme ve Değiştirme Hakkı

Hastalarımızın; tâbi olduğu mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uyulmak kaydı ile sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. Sağlık hizmeti verecek, vermekte olan doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçmeye ve değiştirmeye hakkı vardır.

Mahremiyet Hakkı

Hastalarımızın mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Gizliliğe uygun bir artamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.

Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rızasının Aranması

Hastalarımızın tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmette faydalanmaya hakkı vardır.

Güvenli Ortam Hakkı

Hastalarımızın sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme Hakkı

Hastalarımızın, hastanemizin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi, Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı

Hastalarımıza saygı, itina ve ihtimam gösterilerek güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenlerden arındırılmış bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

 

Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma Hakkı

Hastanemizce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, doktorunun uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı

Hastalarımız haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkı vardır.

 

HASTA VE AİLESİNİN SORUMLULUKLARI

Bilgi Verme Sorumluluğu

Hastalarımız mevcut şikâyetlerini, geçirdikleri hastalıklarını, hastaneye yatırılıp yatırılmadıklarını, uygulanan tedavilerini, kullandıkları ilaçlarını, sağlıkları ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermelidir.

Önerilere Uyma Sorumluluğu

Hastalarımız ilke olarak, tedavisinden sorumlu yetkili doktorlar tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.

Planlanan Tedaviyi Reddetme Sorumluluğu

Hastalarımız tedaviyi reddetme ya da doktorunun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

Tetkik ve Tedavi Giderlerini Ödeme Sorumluluğu

Hastalarımız, hastanemize müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluştan karşılanacağını bildirmelidir. Tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içinde ödemekle yükümlüdür.

Ücretsiz tedavi hakkı olanlar, bu haklarını belgelerle kesinleştirmelidirler.

Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamalarına Uyma Sorumluluğu

Hastalarımız, tedavi ve davranışı ile ilgili, hastanemiz kural ve uygulamalarına uymalıdır.

Saygı Gösterme Sorumluluğu

Hastalarımız diğer hastalarımız ile personellerimizin haklarını dikkate almak zorundadır. Hastalarımız hastanemiz içindeki hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda hastane yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır.

Bulaşıcı Hastalığı Bildirme Sorumluluğu

Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hastalarımız, yetkili doktorunun çıkmasında sakınca olmadığını belirten izni olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir.

Uygunsuz İstekte Bulunmama Sorumluluğu

Hastalarımız, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.

Ziyaretçi Kurallarına Uyma Sorumluluğu

Hastalarımız ziyaretçilerini, hastanemiz tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.

Tazmin Etme Sorumluluğu

Hastalarımızdan kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak hastanemizin demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.

 • IMG-20221026-WA0010.jpg
 • 20221026_115641.jpg
 • 20221026_115226.jpg
 • 20221026_115157.jpg
 • 20221026_114924.jpg
 • 20221026_112054.jpg
 • 20221026_111943.jpg
 • 20221026_111829.jpg
 • 20221026_111125.jpg
 • 20221026_111026.jpg
 • 20221026_110911.jpg